รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยพยาบาล (เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ  หญิง/ชาย  อายุไม่เกิน  40  ปี
  2. คุณวุฒิ  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  3. หากมีประสบการณ์ด้านการเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office  และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  6. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้บริการผู้ป่วยในคลินิกองค์รวมเวชศาสตร์ครอบครัว
  2. จัดเก็บ ดูแลระบบการยืมเวชระเบียนผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว (แฟ้มผู้ป่วยคลินิกองค์รวม) และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการผู้ป่วย
  3. ช่วยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในงานบริการของภาควิชาฯ
  4. สนับสนุนงาน/เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  1-5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  เงินเดือน  12,220  บาท

  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  1,065  บาท

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :