รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริหารเงินทุนวิจัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  2 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/ Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี  โดยมีผลคะแนน TOEIC ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) ๒๙ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test ๓๖ คะแนนขึ้นไปและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนฯ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
  5. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่
  6. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์สาระสำคัญของโครงการวิจัยและจัดทำสรุปรายงาน หากมีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.      ดำเนินการเสนอขอตั้งงบประมาณการพิจารณาจัดสรรทุนและการจัดทำสัญญารับทุนวิจัย

  ๒.      อ่านและวิเคราะห์สาระสำคัญของโครงการวิจัยและจัดทำสรุปรายงาน

  ๓.      ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีโครงการวิจัย

  ๔.      จัดทำรายงานการรับ-จ่ายตามงบประมาณประจำเดือนและรายไตรมาส

  ๕.      จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปีพร้อมทั้งแผนการปฏิบัติงาน

  ๖.      ดำเนินการเกี่ยวกับการขอโอนและการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมินและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนและการรายงานข้อมูลผ่านระบบ NRMS

  ๗.      ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ