รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  22 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินและการธนาคาร การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

  2.มีความรู้ความสามารถในการเงินการบัญชี การคลัง และงบประมาณอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  4.มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

  5.หากมีประสบกาณ์ด้านการเงินและบัญชีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  6.ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

   - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3

   -TOFEL IBT (Internet Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า  29

  -TOFEL-ITP                            คะแนนไม่ต่ำกว่า  390

  -TOEFL-CBT                          คะแนนไม่ต่ำกว่า   90

  -TOEIC                                   คะแนนไม่ต่ำกว่า   400

  -MU GRAD Test                      คะแนนไม่ต่ำกว่า  36

  -MU-ELT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า  56

  หมายเหตุ กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการ

   

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ และการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการและวิจัย (รวมถึงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย และการดำเนินการด้านภาษ๊ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน)

  2.จัดทำเอกสาร/หลักฐานรายรับ-รายจ่าย และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน คุมบัญชีการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

  3.จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไว้เพื่อตรวจสอบ

  4.ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานการเงินและบัญชี

  5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - คัดเลือกจากใบสมัคร

  - สอบข้อเขียน

  - สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท

 • หมายเหตุ :
  thitaporn.tha@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2889 5315 -9 ต่อ 1230
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ