รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาอนามัยชุมชน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  0 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก  สาขาสาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง)

  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

            2.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ        

            2.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

            2.3 TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ       

            2.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

            2.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  5. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสอน

  2. งานควบคุมวิทยานิพนธ์

  3. การวิจัย

  4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสอน

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                  เดือนละ 31,500 บาท

  สวัสดิการด้านสุขภาพ        การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  026409836
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :