รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  27 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  17 กันยายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ การจัดการทั่วไป สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ    ที่เกี่ยวข้อง
  5. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel,      PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
  6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหาร / จัดการระบบ MU-ERP (IM) พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
  2. ดำเนินการตรวจ/เช็ควัสดุคงเหลือประจำปี
  3. รับผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุ การจัดจ้าง การซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมา ตรวจรับ เก็บรักษา
  4. การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานต่างๆ รวมถึงตรวจนับพัสดุคงเหลือให้ถูกต้องตามบัญชี
  5. ให้บริการด้านการยืม-คืน พัสดุ
  6. บริหาร/จัดการการเบิกจ่ายกระดาษสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมจัดทำรายงาน
  7. จัดทำคู่มือการเบิกวัสดุและปรับรุงให้เป็นปัจจุบัน
  8. บริหารสัญญางานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดและดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมจัดทำรายงานประชุมการปฎิบัติงานประจำเดือน
  9. จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างส่วนงาน
  10. จัดการระบบงานสารบรรณของหน่วยงานพัสดุ
  11. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ประสานงาน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างตามความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
  12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก  พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  2. รอบสอง  สอบข้อเขียน
  3. รอบสาม  สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ