รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  7 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าด้านคอมพิวเตอร์

  2. อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

  3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

  4. มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Printer, Scanner เป็นต้น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลการให้บริการเปิด-ปิด และประสานงานการเข้าใช้บริการห้อง การศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ และห้องฝึกอบรมหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ

  2. สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเวลาราชการได้ (16.30 น.) 

  3. ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในทุกด้าน

  4. จัดสรรทรัพยากร ดูแลรักษา และตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น การตรวจสอบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  5. ประสานงานและติดต่อกับบริษัทภายนอก

  6. จัดทำเอกสารทางราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

  7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      

  11,500 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                   

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :