รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย (ศัลยศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  21 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ  18 – 35  ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์  สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป 
  5. Microsoft Office, SPSS, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  6. มีความอดทดสามรถควบคุมอารมณ์ได้ดี  พร้อมทั้งมีใจรักงานบริการคิดในเชิงบวกและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  7. สามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินงานด้านเอกสารงานวิจัยโครงการวิจัยต่างๆ ของอาจารย์แพทย์ในภาควิชา
  2. รวบรวมและประมวลผลผลสถิติข้อมูลต่างๆ ของภาควิชา
  3. ดำเนินงานด้านการประสานงานทั้งภายในและภายนอกภาควิชา
  4. Support โครงการวิจัย เช่น การขอ Ethics, การขอทุนต่างๆ ติดต่อหาผู้ช่วยเหลือโครงการวิจัย  เฉพาะโครงการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  5. ช่วยงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านตามความเหมาะสม
  6. การขอเงินสนับสนุนและเงินรางวัลต่างๆ เช่น เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย, เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น
  7. ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบการวิจัยของคณะฯ มหาวิทยาลัย แพทยสภา และหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยต่างๆ
  8. จัดงานประชุมวิชาการประจำปีของฝ่ายวิจัย
  9. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ และรายงานความคืบหน้า
  10. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ในคณะทำงานต่างๆ ของคณะฯ หรือภาควิชา ตามที่ได้รับหมอบหมาย
  11. งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต่ำ  19,500 บาท 

   (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :