รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ  ชาย/หญิง  อายุ  18-35  ปี  (เพศชาย  ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ  ปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องฐานข้อมูล MySQL ,SQL Server
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานด้วยภาษา PHP
  6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
  7. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
  8. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานต่างๆของหน่วยงาน
  9.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ วิธีการ แก้ไข
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปใช้ปรับปรุง แก้ไขฐานข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. สนับสนุนงานการศึกษาของภาควิชาฯ เช่น ดูแลระบบ e-learning , บันทึกภาพ/ตัด-ต่อ ภาพประกอบจัดการเรียนการสอน ภาพกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมนอกสถานที่
  3. สนับสนุนงานด้านบริการผู้ป่วย เช่น ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านการให้บริการรักษาผู้ป่วย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหา หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  4. สนับสนุน เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และดูแลด้านโสตทัศนศึกษา ด้านการเรียน และระบบอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา
  5. ดูแลโปรแกรมการเก็บข้อมูลการบริการภาควิชาฯและแก้ไขปัญหาเมื่อโปรแกรมขัดข้อง
  6. พัฒนาเว็บไซด์ของภาควิชา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์
  4. สอบภาคปฏิบัติ  3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือน  19,500  บาท

  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :