Mahidol University Kanchanaburi Campus Mahidol University Announcement
Application for University Employee Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Civil Engineer 1 position to work at งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม Mahidol University Kanchanaburi Campus
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. เพศชายต้องได้รับการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
  3. ได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควมคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  4. มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ไม่เสพสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย
  5. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  6. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ด้านการปฏิบัติการ

 (๑) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน ก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๒) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

 (๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ ต่างๆ                     ที่ถูกต้อง

 (๔) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน

 (๕) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ

 (๖) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

๒. ด้านการวางแผน

 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

 (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

 (๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม

 (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ

งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและ

ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

หน้าที่พิเศษ

๑.บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบุรี

๒.คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมของวิทยาเขตกาญจนบุรี

๓.ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชา

 

Selection process

๑. พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

   ๒. สอบข้อเขียน

   ๓. การสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การผ่านการคัดเลือก : คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกต้องได้รับคะแนนการทดสอบ

รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

Welfare bennefits

-

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 30 September 2019
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 22 May 2020

 
23 September 2019

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. กำลัง ชุมพลบัญชร
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
Acting for -