Research Institute for Languages and Cultures of Asia Mahidol University Announcement
Application for University Employee Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Instructor 1 position to work at กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา Research Institute for Languages and Cultures of Asia
Qualifications

คุณสมบัติทั่วไป :

๑. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)

๒. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีปัญหาทางสุขภาพที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๔. ไม่จำกัดสัญชาติ แต่ต้องมีความสามารถในการอ่าน เขียน  และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ศึกษาศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหมาะสม

๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สถาบันฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและการเขียนวิทยานิพนธ์

๓. มีประสบการณ์และมีผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ด้านเอเชียตะวันออกศึกษา หรือ ศาสนาและความเชื่อ หรือ สื่อและวัฒนธรรมศึกษา

๔. มีประสบการณ์สอนและ/หรือ การบรรยายวิชาการและ/หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการในสถาบันระดับอุดมศึกษา

๕. เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Desirable qualifications) :

๑. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีนศึกษา หรือความหลากหลายวัฒนธรรมในบริบทความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (จีน เกาหลี หรือญี่ปุ่น) ภาษาใดภาษาหนึ่งในระดับดี

๓. มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ

๔. มีตำแหน่งวิชาการ หรือมีผลงานวิชาการที่พร้อมจะยื่นขอตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล

๕. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หนังสือ หรือบทความในหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศ

๖. มีนวัตกรรม  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร หรือ รางวัลที่เกี่ยวเนื่องกับผลงานวิจัย การวิจัยที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 6
TOFEL IBT apply criteria 79
TOFEL ITP apply criteria 550
TOFEL CBT apply criteria 213
MU GRAD Test apply criteria 80
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป : ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ)  เขียนขอทุนวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Selection process

การคัดเลือก : คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กระบวนการสอบเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย การสอน นำเสนอผลงานวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดมีดังนี้

  1. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ วิชา โดยระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอน จำนวน ๑๕ ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง รวมทั้งหมด ๔๕ ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้สมัครดูรายวิชาของหลักสูตรฯ ได้จากเว็บไซต์

https://lc.mahidol.ac.th/en/Program/PhdMulticultural-CurriculumStructure.htm

๒.  ผู้สมัครสอบสอน ๑ หัวข้อ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที

๓.  ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที

๔.  การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Welfare bennefits

อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 31 March 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 15 September 2020

 
9 December 2019

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ