Division of Research Management Mahidol University Announcement
Application for Temporary worker(University Income) Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Educator 1 position to work at ศาลายา Division of Research Management
Qualifications
 1. ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่นๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
 4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
 5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 6. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS (Academic Module)          คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓ คะแนน           หรือ
  • TOEFL IBT                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน         หรือ
  • TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน       หรือ
  • TOEFL CBT                                คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน         หรือ
  • TOEIC                                       คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน       หรือ
  • MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน         หรือ
  • MU - ELT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

7. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

1. วางระบบ กำกับดูแล ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการบริหารจัดการตามนโยบายมหาวิทยาลัยและกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และการขอใบอนุญาตเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชกัญชา/กัญชง เป็นต้น

2. ประสานงาน ติดตามข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่มีการใช้ทรัพยากรชีวภาพ/พืช/สัตว์ในโครงการวิจัย และดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3. วางแผนการจัดอบรม ให้ความรู้แก่นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทราบข้อมูล แนวปฏิบัติ และดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย

4. ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายด้านการวิจัย เช่น คณะกรรมการอำนวยการด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง

5. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยในการขอใบอนุญาตทำการวิจัยที่มีการใช้กัญชา/กัญชงในโครงการวิจัย

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Selection process

พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Welfare bennefits

ปริญญาโท ๑๗,๕๐๐ บาท (+ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท)

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 14 August 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 25 August 2020

 
1 July 2020

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รองอธิการบดี
Acting for อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล