Faculty of Nursing Mahidol University Announcement
Application for University Employee Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Head of Unit 1 position to work at งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย Faculty of Nursing
Qualifications
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาการวิจัย สถิติและวิจัย วิจัยการศึกษา หรือ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

       2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัยไม่น้อยกว่า ๕ ปี

       3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่งานวิจัยทางการพยาบาล ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการทำวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการทำวิจัยระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมภารกิจด้านบริการเพื่อการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน และโครงการจัดตั้งศูนย์ประยุกต์ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีหน้าที่ดังนี้

  1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลักของงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

      2.วิเคราะห์ภาระงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงาน

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

      3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานด้านต่างๆของงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

      4.นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา และเสริมพลังทีมงาน  ในการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

      5.  ดำเนินการให้เกิดการทำวิจัยสถาบันและการจัดการความรู้ตามนโยบายในงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน        

       6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

       7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน)

Selection process

สอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ

Welfare bennefits

-  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๓,๔๔o บาท

(ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ในอัตราคนละ ๒,๘oo บาทต่อเดือน)

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 15 July 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 20 July 2020

 
3 July 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์