Golden Jubilee Medical Center Mahidol University Announcement
Application for University Employee(Faculty) Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Finance and Accounting Analyst 2 position to work at งานการคลัง Golden Jubilee Medical Center
Qualifications

๑. คุณวุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

๒. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

๕. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

๖. หากมีประสบการณ์ด้านการส่งเบิกกองทุนทดแทน สิทธิ พรบ. ระบบส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) และสามารถใช้งานระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

๑. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim)

 ๒. บันทึกข้อมูลตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) 

๓. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิกรมบัญชีกลาง  สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) 

๔. บันทึกข้อมูลผ่านระบบที่เกี่ยวข้องแยกตามสิทธิ

๕. ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

๖. จัดทำรายงานผลการเรียกเก็บ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ประจำเดือน ประจำไตรมาศ ประจำปี

๗. วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีการพัฒนางานต่อเนื่อง

๗. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Selection process

๑. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๒. สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๓. สอบสัมภาษณ์

Welfare bennefits

อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 31 August 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 3 September 2020

 
29 July 2020

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล