Research Institute for Languages and Cultures of Asia Mahidol University Announcement
Application for University Employee Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Instructor 1 position to work at หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา Research Institute for Languages and Cultures of Asia
Qualifications

คุณสมบัติทั่วไป
๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)
๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
๓. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการ
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี  โดยวัดจากผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
กรณี มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาปริญญาเอก โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น สามารถแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนได้  หรือยกเว้นการยื่นคะแนนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
๕. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

 

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 6
TOFEL IBT apply criteria 79
TOFEL ITP apply criteria 550
TOFEL CBT apply criteria 213
MU GRAD Test apply criteria 80
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ: ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา ผลิตผลงานวิชาการ อาทิ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ บริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Selection process

๑. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) selected topics ที่ตนเชี่ยวชาญ/สนใจ และสะท้อนประเด็น
ทางสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต โดยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักและกระบวนการทำงานวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษา จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง  การวัดผลและประเมินผลการเรียน (ทั้งหมด 45 ชั่วโมง โดยอาจแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 15 สัปดาห์ หรือปรับตามความเหมาะสม) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดูรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรปัจจุบันเป็นแนวทางได้ที่ 
https://lc.mahidol.ac.th/en/Program/MACulturalStudies.htm
๒. ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ โดยให้คัดเลือกผลงานวิชาการของท่านมานำเสนอ และเสวนากับคณะกรรมการฯ 
๓. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น

 

Welfare bennefits

อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท  (บวกเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)
การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
สวัดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 31 August 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 15 September 2020

 
11 August 2020

อาจารย์ ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Acting for ผู้อำนวยการสถาบันฯ