Sireeruckhachati Nature Learning Park Mahidol University Announcement
Application for University Employee Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Asset Management Officer 1 position to work at ศาลายา Sireeruckhachati Nature Learning Park
Qualifications

1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี,   

    เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะ

    ว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description
 1. จัดทำแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดูแลการตลาดและการขาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
 2. วางแผนการประชาสัมพันธ์และช่วยดูแลการสร้างเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแผนการตลาดของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 3. หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดรายได้ ทั้งในรูปแบบการจัดอบรม การจัดกิจกรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งการดูแลสัญญาที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น สัญญาการเช่าสถานที่ สัญญาการเช่าพื้นที่ตั้งสินค้า สัญญาขายฝาก เป็นต้น      
 4. จัดทำรายงานธุรกิจ (Business Report) ในระดับรายการสินค้าและบริการและระดับองค์กร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยให้การดำเนินการเชิงธุรกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) คือ การเป็นผู้ที่มีความชอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความกล้าในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างรายได้และต่อยอดเชิงธุรกิจได้
 2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน social media
 3. มีทักษะในการสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการติดต่อประสานงานและต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 4. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความคิดเห็นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้
 7. มีจิตอาสา ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลา  ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ

TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ

TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

Selection process
 1. การสอบข้อเขียน
 2. การสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
 3. ผู้สมัครต้องส่งแผนพัฒนาธุรกิจสำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขนาดความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 มาประกอบการพิจารณาพร้อมใบสมัคร
 4. การสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครต้องเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ คนละ 10 นาที
Welfare bennefits

อัตราเงินเดือนปริญญาโท 23,440 บาท

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 15 September 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 24 September 2020

 
17 August 2020

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รองอธิการบดี
Acting for อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล