Research Institute for Languages and Cultures of Asia Mahidol University Announcement
Application for University Employee Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Audio-Visual Technical Officer 1 position to work at งานสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ Research Institute for Languages and Cultures of Asia
Qualifications

คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ ร.ด. ปี ๓)
๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษาเวชนิทัศน์ สื่อสารมวลชน การถ่ายภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน  หรือ MU-ELT  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office  
๔. มีความรู้ความสามารถในการจัดการบทเรียนออนไลน์ได้
๕. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต ออกแบบ ถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอ โมชันกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน และประชาสัมพันธ์ สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อวีดิโอ เช่น Adobe Premiere, Adobe After Effects
๖. มีความรู้ความารถในการใช้โปรแกรมกราฟิกสำหรับตกแต่งภาพและออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ เช่น Adobe Photoshop, Adobe illustrator เป็นต้น
๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๘. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ
๙. หากมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC SPOC GOOC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

๑. ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ 
๒. วางแผนการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๓. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการออกแบบพัฒนารายวิชาออนไลน์ และระบบเรียน ออนไลน์ แก่คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันฯ
๔. ค้นหา ศึกษาสื่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถาบันฯ
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกภาพนิ่ง บันทึกวิดีทัศน์และตัดต่อ
- ติดตั้ง ดูแลควบคุม ระบบภาพ – แสง - เสียง เชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
เพื่อการเรียนการสอนและประชุม สัมมนา
๖. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Selection process

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ได้แก่ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์พร้อมแนบวีดีโอตัวอย่างผลงาน

Welfare bennefits

อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท 
การรักษาพยาบาล : สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
สวัสดิการต่างๆ : สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขการจ้าง : ระยะเวลาการจ้างมีกำหนด ๓ ปีนับจากวันที่เริ่มจ้าง

 

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 16 September 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 25 September 2020

 
3 September 2020

อาจารย์ ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Acting for ผู้อำนวยการสถาบันฯ