Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University Announcement
Application for University Employee(Faculty) Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Scientist 1 position to work at ภาควิชาเภสัชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Qualifications

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา สาขาชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
3. มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Graphpad Prism, ImageJ Software
4. มีทักษะการเขียนบทความและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
5. สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

1. ด้านการวิจัย เช่น สืบค้นข้อมูลการวิจัยและศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และสรุปผลการวิจัยด้านการบริการเชิงวิชาการ, จัดเตรียมรายงานการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
2. ให้ความรู้เชิงวิชาการและถ่ายทอดเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ร่วมงานที่มาจากการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงาน และบุคลากรที่สนใจการทำวิจัยได้
3. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น ดูแลระบบข้อมูล โปรแกรมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Selection process

สอบสัมภาษณ์

Welfare bennefits

1. เงินเดือน 23,440 บาท 
2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
5. การตรวจสุขภาพประจำปี
6. ค่าทำงานล่วงเวลา
7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 5 October 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 12 October 2020

 
16 September 2020

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล