College of Religious Studies Mahidol University Announcement
Application for University Employee Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Plan and Policy Analyst 1 position to work at สำนักงานคณบดี College of Religious Studies
Qualifications
 1. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านการรัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การศึกษา/สังคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์  บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่กรรมการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องหรือสามารถปฏิบัติงานได้
 3. มีความสามารถในการจัดทำแผนกลยุทธ์และการวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนด รวมทั้งสามารถติดตามกำหนดเป้าหมายตามระยะเวลาที่ดำเนินการ
 4. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการวางแผนงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย
 5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office (Word,Excel,PowerPoint)
 6. มีความสามารถจัดระบบข้อมูลการสืบค้นข้อมูลติดตามและจัดทำข้อมูลสรุปและรายงานผล
 7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551และกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
 9. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 10. มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีทักษะในการสื่อสาร   สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 11. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน ประมวลผล รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายของวิทยาลัยศาสนศึกษา
 3. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณหรือกิจกรรมและจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
 4. รวบรวมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี
 5. วิเคราะห์คุณภาพตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อนำเสนอแนวทางปรับปรุงให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติของส่วนงานและบุคลากร
 6. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Selection process
 1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติการทำงาน
 2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 3. สอบสัมภาษณ์
 4. มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด
Welfare bennefits
 • คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน      23,440  บาท 
 • คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน      20,090  บาท 

(ค่าประสบการณ์หากมีประวัติการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 29 October 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 29 October 2020

 
22 October 2020

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Acting for คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา