Sireeruckhachati Nature Learning Park Mahidol University Announcement
Application for University Employee Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Senior Researcher 1 position to work at ศาลายา Sireeruckhachati Nature Learning Park
Qualifications

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาอนุกรมวิธานพืช พฤกษศาสตร์  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะ ว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)
 3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ :

 1. มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำการวิจัยอย่างเพียงพอ  และมีความรู้  ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย รวมถึงทักษะในการเขียนโครงการวิจัย บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ และการนำเสนอผลงานต่างๆ
 2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เพื่อใช้ในการสื่อสารในการสอนหรือบรรยายข้อมูลทางวิชาการ และสามารถออกสื่อทั้งในรูปแบบออนไลน์ โทรทัศน์หรืออื่นๆได้
 3. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความคิดเห็น และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้
 6. มีจิตอาสา ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                     IELTS (Academic Module)          คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๖          คะแนน หรือ

                     TOEFL IBT                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๗๙        คะแนน หรือ

                     TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๕๕๐     คะแนน หรือ

                     TOEFL CBT                               คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๒๑๓     คะแนน หรือ

                     MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๘๐        คะแนน

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 6
TOFEL IBT apply criteria 79
TOFEL ITP apply criteria 550
TOFEL CBT apply criteria 213
MU GRAD Test apply criteria 80
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. ปฏิบัติงานวิจัยในฐานะผู้วิจัยหลัก (Principal Investigator) สามารถขอทุนวิจัย ทำการวิจัยซึ่งมีลักษณะเป็นการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิดมโนทัศน์ และวิธีที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ (Q1) โดยทำการวิจัยพืชสมุนไพรในด้านอนุกรมวิธาน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดทำฐานข้อมูล DNA barcoding เพื่อการอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน
 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ โดยเป็นนักวิจัยของศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ (Reference Center of Medicinal Plants and Crude Drugs)
 3. ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการควบคุมวิทยานิพนธ์
 4. พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 5. จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ หรือหลักสูตรการศึกษาของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Selection process
 1. การสอบข้อเขียน
 2. ผู้สมัครต้องส่งโครงร่างวิจัย (Research proposal) ที่จะทำวิจัยที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขนาดความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 มาประกอบการพิจารณาพร้อมใบสมัคร
 3. การสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครต้องเตรียมนำเสนอโครงร่างวิจัย (Research proposal) คนละ ๑๐ นาที
Welfare bennefits

อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๕๐ บาท

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 20 November 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 22 December 2020

 
26 October 2020

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รองอธิการบดี
Acting for อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล