Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University Announcement
Application for University Employee(Faculty) Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Research Technical Officer 1 position to work at ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Qualifications

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

1. จัดทำ, ออกแบบ, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง CRF สำหรับบันทึกข้อมูลลงงานวิจัยให้เหมาะสม
2. ติดตามผลลัพธ์ของคนไข้งานวิจัย พร้อมทั้งตรวจสอบผ่าน OPD Card SQL, Buddy Scan โดยรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ค้นข้อมูลจาก OPD Card เก็บรวบรวมในรูปแบบของ CRF, E-CRF
3. มีทักษะการใช้ MS Office และ MS Outlook เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา User GUI บนแอพลิเคชั่นโดยใช้ JavaScript, jQuery, Bootstrap ทบทวนแบะทดสอบระบบหลังการออกแบบ UI/UX เพื่อการใช้งานจริง พัฒนาและปรับแต่งแอพลิเคชั่นให้รวดเร็วและยืดหยุ่น
4. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสถิติ SPSS และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Excel
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Selection process

สอบสัมภาษณ์

Welfare bennefits

1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท, เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท
2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
5. การตรวจสุขภาพประจำปี
6. ค่าทำงานล่วงเวลา
7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 16 November 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 23 November 2020

 
29 October 2020

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล