Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University Announcement
Application for University Employee(Faculty) Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Registered Nurse 1 position to work at ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Qualifications

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สาขา Registered Nurse (RN) ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 3
TOFEL IBT apply criteria 29
TOFEL ITP apply criteria 390
TOFEL CBT apply criteria 90
TOEIC apply criteria 400
MU GRAD Test apply criteria 36
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

1. วางแผน, สืบค้น, จัดระเบียบทางคลินิก, จัดการกรณีของผู้ป่วยวิจัย ดำเนินกิจกรรมการทดลองทางคลินิก ทำแบบทดสอบและหัตถการต่างๆ เช่น การเจาะเลือด จัดระเบียบและประสานงานการเก็บตัวอย่างเลือดและเนื้อเยื่อ ตรวจสอบการจัดเก็บที่เหมาะสมกับการจัดส่งตัวอย่าง ประเมินผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษา และรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยตลอดโครงการ
2. ติดตามผลลัพธ์ของคนไข้งานวิจัย พร้อมทั้งตรวจสอบผ่าน OPD Card SQL, Buddy Scan
3. ลงข้อมูลใน CRF และ Web base และจัดเก็บเอกสารวิจัย และข้อมูลต่างๆ ของคนไข้
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Selection process

สอบสัมภาษณ์

Welfare bennefits

1. เงินเดือน 20,090 บาท 
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 
3. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
6. การตรวจสุขภาพประจำปี
7. ค่าทำงานล่วงเวลา
8. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
9. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
10. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
11. รถรับ-ส่งบุคคลากร
12. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
13. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
14. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
15. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
16. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
17. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
18. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
19. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
20. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
21. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
22. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 2 December 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 9 December 2020

 
29 October 2020

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล