Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University Announcement
Application for University Employee(Faculty) Officer, Mahidol University
-------------------------------------

          Mahidol University has opening for the position of Instructor 1 position to work at ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Qualifications

๑.ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือสูงกว่าทางด้านการศึกษา
๒.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓.หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(ต้องแนบใบรับรองการผ่านงานประกอบการสมัคร)
๔.ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.๘ หรือ สด.๔๓ มาด้วย)
๕.อายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
๖.กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา)
๖.๑ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป(Curriculum Vitae : CV)
๖.๒ส่งบทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ในกระดาษ A๔ ความยาว ๕-๑o หน้า โดยใช้Font:Time New Roman ขนาด ๑๒ point, double space, Margins ด้านละ ๑ นิ้ว ในหัวข้อ "How can I improve the Master of Science Program in Health Science Education at Mahidol University"

Applicants must submit one of the English proficiency scores mentioned in the below
LELTS(Academic Module) apply criteria 6
TOFEL IBT apply criteria 79
TOFEL ITP apply criteria 550
TOFEL CBT apply criteria 213
MU GRAD Test apply criteria 80
(The English proficiency score must br 2-year validity up to the application date)

Job Description

๑.ภาระงานด้านการสอน : สอนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและ/หรือการอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ/หรือให้คำแนะนำ-ปรึกษาแก่นักศึกษา
๒.ภาระงานด้านการวิจัย : ผลิตงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
๓.ภาระงานด้านบริการวิชาการ : เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Selection process

สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากเอกสารแนบ

Welfare bennefits

1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท
2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
5. การตรวจสุขภาพประจำปี
6. ค่าทำงานล่วงเวลา
7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Application
Please submit an application form along e-Recruitment online at http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/e-Recruitment

Application must be received by 21 December 2020
Candidate who are eligible to take an examination will announced by 25 December 2020

 
5 November 2020

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล