Job Description

 • Job Position :
  Civil Engineer (งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Mahidol University Kanchanaburi Campus
 • Work location :
  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • Application Opening Date :
  10 September 2019
 • Application Closing Date :
  29 April 2020 ( Extension of application 3 times )
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  29 September 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  -
 • Qualifications :
  1. เพศชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. เพศชายต้องได้รับการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
  3. ได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควมคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  4. มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ไม่เสพสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย
  5. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  6. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • Description :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ๑. ด้านการปฏิบัติการ

   (๑) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน ก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   (๒) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

   (๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ ต่างๆ                     ที่ถูกต้อง

   (๔) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน

   (๕) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ

   (๖) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

  ๒. ด้านการวางแผน

   วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  ๓. ด้านการประสานงาน

   (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

   (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๔. ด้านการบริการ

   (๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม

   (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ

  งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและ

  ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

  หน้าที่พิเศษ

  ๑.บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบุรี

  ๒.คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมของวิทยาเขตกาญจนบุรี

  ๓.ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชา

   

 • Select process :

  ๑. พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

     ๒. สอบข้อเขียน

     ๓. การสอบสัมภาษณ์

  เกณฑ์การผ่านการคัดเลือก : คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกต้องได้รับคะแนนการทดสอบ

  รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  -

 • Remark :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20200925163125_2.pdf
 • More info :
  0806606398
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :
  Download