Job Description

 • Job Position :
  Instructor (พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ))
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Research Institute for Languages and Cultures of Asia
 • Work location :
  กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
 • Application Opening Date :
  9 December 2019
 • Application Closing Date :
  31 August 2020 ( Extension of application 2 times )
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  9 October 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  มีประสบการณ์และมีผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ด้านเอเชียตะวันออกศึกษา หรือ ศาสนาและความเชื่อ หรือ สื่อและวัฒนธรรมศึกษา/มีประสบการณ์สอนและ/หรือ การบรรยายวิชาการและ/หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการในสถาบันระดับอุดมศึกษา
 • Qualifications :

  คุณสมบัติทั่วไป :

  ๑. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  ๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีปัญหาทางสุขภาพที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

  ๔. ไม่จำกัดสัญชาติ แต่ต้องมีความสามารถในการอ่าน เขียน  และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

      คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ศึกษาศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหมาะสม

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สถาบันฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและการเขียนวิทยานิพนธ์

  ๓. มีประสบการณ์และมีผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ด้านเอเชียตะวันออกศึกษา หรือ ศาสนาและความเชื่อ หรือ สื่อและวัฒนธรรมศึกษา

  ๔. มีประสบการณ์สอนและ/หรือ การบรรยายวิชาการและ/หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการในสถาบันระดับอุดมศึกษา

  ๕. เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

  คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Desirable qualifications) :

  ๑. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีนศึกษา หรือความหลากหลายวัฒนธรรมในบริบทความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (จีน เกาหลี หรือญี่ปุ่น) ภาษาใดภาษาหนึ่งในระดับดี

  ๓. มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ

  ๔. มีตำแหน่งวิชาการ หรือมีผลงานวิชาการที่พร้อมจะยื่นขอตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ๕. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หนังสือ หรือบทความในหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศ

  ๖. มีนวัตกรรม  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร หรือ รางวัลที่เกี่ยวเนื่องกับผลงานวิจัย การวิจัยที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ

 • Description :

  หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป : ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ)  เขียนขอทุนวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  การคัดเลือก : คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กระบวนการสอบเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย การสอน นำเสนอผลงานวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดมีดังนี้

  1. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ วิชา โดยระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอน จำนวน ๑๕ ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง รวมทั้งหมด ๔๕ ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้สมัครดูรายวิชาของหลักสูตรฯ ได้จากเว็บไซต์

  https://lc.mahidol.ac.th/en/Program/PhdMulticultural-CurriculumStructure.htm

  ๒.  ผู้สมัครสอบสอน ๑ หัวข้อ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที

  ๓.  ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที

  ๔.  การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 • Remark :
  -
 • More info :
  028002308-14
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download