Job Description

 • Job Position :
  Finance and Accounting Analyst
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  Temporary worker(University Income)
 • Fuclty :
  Faculty of Dentistry
 • Work location :
  โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 • Application Opening Date :
  17 January 2020
 • Application Closing Date :
  6 February 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  26 October 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  หากมีประสบการณ์ในด้านการเงินและบัญชีภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Qualifications :

  1.   คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการเงิน การบัญชี

  2.   หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร

  รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3.   สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี

  4.   มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน

  5.   มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา  แนะนำและเสนอแนะ วิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ

  6.   มีทักษะในการศึกษาและการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปผลอย่างเหมาะสม

  7.   มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  มีใจรักในการให้บริการ และมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม

  8.   สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  9.   หากมีประสบการณ์ในด้านการเงินและบัญชีภาครัฐ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Description :
  1. จัดทำการเงิน และจัดทำบัญชี ของโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังงานคลังของคณะ
  2. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายภายในโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่ายเงินภายในโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและคณะ
  4. ประสานงาน และติดต่องานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และบัญชีกับบุคลากรภายในและภายนอกคณะ
  5. ดำเนินการจัดทำค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์พิเศษที่มาทำการสอนให้กับโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Select process :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 1 วัน  

 • English test :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน                             15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

                                           - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000บาท)                                                                         - ตรวจสุขภาพประจำปี             

  *ความก้าวหน้าในสายงาน         มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงาน
                                                มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • Remark :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • More info :
  022007572
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download