Job Description

 • Job Position :
  Scientist (หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Project for Establishment of Innovative Biotechnology Innovation Center
 • Work location :
  ศาลายา
 • Application Opening Date :
  25 February 2020
 • Application Closing Date :
  30 March 2020
 • Application for test :
  2 November 2020
 • Date of report for Duty :
  2 November 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  ตามเอกสารแนบ
 • Qualifications :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือ ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • กระบวนการปลายน้ำ (downstream process) การทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี (chromatography)
  • การทำตำรับยา หรือสารชีววัตถุ
  • การใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
  • การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                         IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓        คะแนน               หรือ

                         TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙      คะแนน               หรือ

                         TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐   คะแนน               หรือ

                         TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐      คะแนน               หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐   คะแนน               หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖      คะแนน               หรือ

  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  2. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  3. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  4. มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต
  5. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • Description :
  1. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานการผลิตสารโปรตีนชีวภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) อันประกอบด้วย protein refolding, purification, formulation ตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
  2. จัดระบบพื้นที่ผลิตทางกระบวนการชีวภาพในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรอง หรือควบคุมคุณภาพ
  3. จัดทำและตรวจติดตามเอกสารวิธีปฏิบัติงานในการผลิตและเอกสารควบคุมคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปลายน้ำ
  4. ปฎิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัยและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
  5. จัดทำแผนการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  6. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • Select process :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

   ๕๐,๐๐๐บาท

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-849-6000
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download