Job Description

 • Job Position :
  Instructor (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Mahidol University Kanchanaburi Campus
 • Work location :
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • Application Opening Date :
  9 April 2020
 • Application Closing Date :
  29 May 2020 ( Extension of application 1 times )
 • Application for test :
  26 August 2020
 • Date of report for Duty :
  11 November 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  -
 • Qualifications :

  เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ

  ๓. หากมีความถนัด ด้านวิศวกรรมและกระบวนการแปรรูปอาหาร หรือด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย  หรือด้านระบบการควบคุมคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอนระดับปริญญาตรี ทีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

  ๖. สามารถทำงานทางด้านวิจัยที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารได้ หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ กพอ. ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ      

  ๗. มีความรักในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับคณาจารย์ เพื่อพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดลได้

  ๘. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • IELTS (Academic Module)          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖  หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)        คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙  หรือ
  • TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕๐  หรือ
  • TOEFL CBT                               คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓  หรือ
  • MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๐

   

   

   

  ๙. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • Description :

  ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ

  • ด้านการเรียน การสอนในสาขาวิชาที่กำหนด
  • ด้านบริการวิชาการและวิจัย
  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Select process :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (๑๕ นาที)
  • การสอบสัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท   
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Remark :
  -
 • More info :
  0806606398
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Download
 • Candidate List - Interview :
  Download
 • Approved Candidate List :
  Download