Job Description

 • Job Position :
  Instructor (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา )
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Government Budget)
 • Fuclty :
  Faculty of Social Sciences and Humanities
 • Work location :
  ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
 • Application Opening Date :
  16 June 2020
 • Application Closing Date :
  31 October 2020 ( Extension of application 1 times )
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  15 January 2021
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  มีประสบการณ์ด้านการวิจัยประเมินผล แผนงาน/โครงการ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพประชากร ทั้งในระดับชุมชน พื้นที่ เครือข่าย ประเทศ หรือ นานาชาติ
 • Age not over :
  50
 • Qualifications :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง           :  

  1.คุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา8(10) และมาตรา13(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551

                 2. คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือการวิจัยในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนและสังคม หรือจบปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ หรือสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชากร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

  1. มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบต่อไปนี้อย่างลึกซึ้ง การวิจัยปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

  4. มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยประเมินผล แผนงาน/โครงการ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพประชากร ทั้งในระดับชุมชน พื้นที่ เครือข่าย ประเทศ หรือ นานาชาติ

  5. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                     - ILETS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                     - TOEF IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

                     - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

                     - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

                 ทั้งนี้ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  

                  6. อายุไม่เกิน  50 ปี

 • Description :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • Select process :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก           การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน   32,450 บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :