Job Description

 • Job Position :
  Instructor
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Institute for Innovative Learning
 • Work location :
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Application Opening Date :
  26 June 2020
 • Application Closing Date :
  7 August 2020
 • Application for test :
  8 September 2020
 • Date of report for Duty :
  15 September 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  -
 • Qualifications :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทางด้าน Cognitive Science หรือ Neuroscience หรือ Medical Physiology หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                     - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                     - TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

                     - TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

                     - TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  ๓. มีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการทางด้าน Cognitive Science หรือ Neuroscience หรือ Medical Physiology ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ในระดับนานาชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • Description :

  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา และการอบรม ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)

  ๒. วิจัยค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

  ๓. ศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

  ๔. การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา

  ๕. การพัฒนาหลักสูตรอบรมของสถาบันฯ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

   ๖. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

   ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  ๑. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการสอบสอน (ภาษาอังกฤษ)

  ๒. การสอบสัมภาษณ์  (ภาษาอังกฤษ)

  ๓. การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  - ปริญญาเอก  ๓๒,๔๕๐ บาท

  - ประกันสังคม และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงาน

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-4419729
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download