Job Description

 • Job Position :
  Head of Unit (งานบริการวิชาการ สังกัด งานบริการวิชาการ )
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Faculty of Nursing
 • Work location :
  งานบริการวิชาการ สังกัด งานบริการวิชาการ
 • Application Opening Date :
  24 June 2020
 • Application Closing Date :
  3 August 2020 ( Extension of application 1 times )
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  30 September 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในงานบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • Qualifications :

   

     

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

  การบริการวิชาการ และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

        2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ในงานบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

        3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

   

 • Description :

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบริการวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ครอบคลุมภารกิจในการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านบริการวิชาการ และโครงการตำราและวารสาร โดยมีหน้าที่ดังนี้

  1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลักของงานบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผน

  กลยุทธ์ของสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

  1. วิเคราะห์ภาระงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงาน

  บริการวิชาการ  รวมทั้งวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

  1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานด้านต่างๆของงานบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  และเป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

  1. นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา และเสริมพลังทีมงาน  ในการปฏิบัติงาน

  ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

         2. ดำเนินการให้เกิดการทำวิจัยสถาบันและการจัดการความรู้ตามนโยบายในงานบริการวิชาการ  และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน       

         3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

         4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน)

 • Select process :

  สอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ

   

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๓,๔๔o บาท

  (ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ในอัตราคนละ ๒,๘oo บาทต่อเดือน)

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download