Job Description

 • Job Position :
  Technician (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  Temporary worker(University Income)
 • Fuclty :
  Division of physical system and Environment
 • Work location :
  ศาลายา
 • Application Opening Date :
  8 July 2020
 • Application Closing Date :
  31 July 2020
 • Application for test :
  1 September 2020
 • Date of report for Duty :
  1 September 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Vocational Certificate
 • Work Experience :
  ตามเอกสารแนบ
 • Qualifications :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หรือไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาช่างที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ระบบเครื่องกลเติมอากาศ ระบบปั๊มสูบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องจักร  เครื่องยนต์  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการจัดทำแผนงานควบคุมดูแล ตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ 
  4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
  5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้
 • Description :

  การจัดการน้ำเสีย

  1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องจักร ของสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
  2. ปฏิบัติงานทำความสะอาดระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
  3. ปฏิบัติงานแก้ไขซ่อมแซมระบบเครื่องจักรของสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น
  4. ปฏิบัติงานควบคุมการเปิดปิดระบบต่างๆ ของสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
  5. ปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานีสูบน้ำเสีย ไม่ให้มีเศษขยะตลอดเวลา
  6. ปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณทางและราวจับเดินบนบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีความสะอาดตลอดเวลา
  7. ปฏิบัติงานทำความสะอาดรางเวียร์ถังตกตะกอน เป็นประจำทุกเดือน
  8. ปฏิบัติงานทำเก็บขยะพร้อมทำความสะอาดเครื่องดักขยะอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน
  9. ปฏิบัติงานเก็บขนย้ายตะกอนจากลานตากตะกอนเพื่อเตรียมกำจัดต่อไป
  10. ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการภายในระบบบำบัดน้ำเสียและคลินิก สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  การจัดการน้ำผิวดิน ระบบน้ำพุ และกังหันเติมอากาศ

  1. ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ การเก็บวัชพืช ปลาตาย และเศษขยะต่างๆ ตลอดเวลา ให้สะอาดตลอด
  2. ปฏิบัติงานเป็นตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินทางกายภาพ ได้แก่ กลิ่น และทางเคมี เบื้องต้นได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าออกซิเจนละลายน้ำเป็นประจำทุกเดือน
  3. ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย สาหร่ายบลูม ปลาตาย ด้วยวิธีทางชีวภาพ
  4. ปฏิบัติงานทำความสะอาดน้ำพุและกังหันเติมอากาศให้มีความสวยงามตลอดเวลา
  5. ปฏิบัติงานซ่อมแซมน้ำพุและกังหันเติมอากาศ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

  การจัดการระบบระบายน้ำ

  1. ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดระบบระบายน้ำ ได้แก่ การเก็บวัชพืชและเศษขยะต่างๆ ให้สะอาดตลอดเวลา
  2. ปฏิบัติงานเปิด-ปิดสถานีสูบระบายน้ำฝน ได้แก่ สถานีสูบระบายน้ำฝนบริเวณอาคารวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร
   ชลศาสตร์ ๑ (ทิศเหนือ) และอาคารชลศาสตร์ ๒ (ทิศใต้)
  3. ปฏิบัติงานป้องกันน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดกรณีฝนตก
  4. ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสถานีสูบระบายน้ำฝนทั้งหมด

  การจัดการระบบน้ำประปาและระบบดับเพลิง

  1. ปฏิบัติงานตรวจสอบการรั่วไหลจากระบบท่อประปาทั้งหมด
  2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมท่อประปาที่เกิดความเสียหาย
  3. ปฏิบัติงานทำความสะอาดบ่อวาล์วประปาควบคุมการเปิดปิดน้ำประปา
  4. ปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานีสูบแรงดันน้ำประปา
  5. ปฏิบัติงานจดมิเตอร์ประปาของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละเดือน เพื่อประกอบการแจ้งกองคลังเพื่อเรียกเก็บค่าน้ำประปาจากหน่วยงาน
  6. ปฏิบัติงานตรวจเช็คแรงดันหัวดับเพลิงทุกจุดร่วมกับงานจราจรและความปลอดภัย
  7. ปฏิบัติงานเปิด-ปิด ระบบประปา บ่อวาล์วประปาตามที่ได้รับอนุมัติ

  ภาระงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  1. เข้าร่วมการเป็นคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานต่างๆตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย

        2. ปฏิบัติงานพิเศษโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • Select process :

  สอบปฏิบัติทักษะวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์

 • English test :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • Salary :

  เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๗๘๕ บาท

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ
 • Relevant Document :
  Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Download
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :
  Download