Job Description

 • Job Position :
  Instructor (การสอนสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Faculty of Liberal Arts
 • Work location :
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
 • Application Opening Date :
  23 July 2020
 • Application Closing Date :
  4 August 2020
 • Application for test :
  21 August 2020
 • Date of report for Duty :
  26 August 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • Age not over :
  50
 • Qualifications :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์เน้นการสอนภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TESOL/TEFL) หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ :

  1.  มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2.  มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ    ปริญญาเอกในระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นบทความจากผลงานวิจัย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

    - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน หรือ

    - TOEFL – IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 95 หรือ

    - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 587 คะแนน หรือ

    - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

  4. หากมีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Description :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ :

         1.  สอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก)

         2.  ให้คำปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

         3.  ผลิตบทความทางวิชาการและ/หรือ งานวิจัยในศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาศาสตร์     

              ประยุกต์ ตลอดจนดำเนินการ 

             ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

         4. ร่วมดำเนินงานด้านบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตลอดจนงานบริการ 

             ทางวิชาการอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  การคัดเลือก :   สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท

  สวัสดิการ :        ประกันสังคม

   

 • Remark :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • More info :
  02-441-4401 - 1714
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download