Job Description

 • Job Position :
  Finance and Accounting Analyst (เรียกเก็บและติดตามหนี้)
 • Quantity :
  2 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Golden Jubilee Medical Center
 • Work location :
  งานการคลัง
 • Application Opening Date :
  29 July 2020
 • Application Closing Date :
  31 August 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  14 October 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  -
 • Age not over :
  45
 • Qualifications :

  ๑. คุณวุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

  ๒. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ๕. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

  ๖. หากมีประสบการณ์ด้านการส่งเบิกกองทุนทดแทน สิทธิ พรบ. ระบบส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) และสามารถใช้งานระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • Description :

  ๑. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim)

   ๒. บันทึกข้อมูลตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) 

  ๓. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิกรมบัญชีกลาง  สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) 

  ๔. บันทึกข้อมูลผ่านระบบที่เกี่ยวข้องแยกตามสิทธิ

  ๕. ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

  ๖. จัดทำรายงานผลการเรียกเก็บ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ประจำเดือน ประจำไตรมาศ ประจำปี

  ๗. วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีการพัฒนางานต่อเนื่อง

  ๗. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  ๑. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒. สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

 • Remark :
  -
 • More info :
  028496600 ต่อ 4333
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :
  Announcement