Job Description

 • Job Position :
  Instructor (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ))
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Government Budget)
 • Fuclty :
  Faculty of Social Sciences and Humanities
 • Work location :
  ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
 • Application Opening Date :
  29 July 2020
 • Application Closing Date :
  1 March 2021 ( Extension of application 4 times )
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์งานวิจัยที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์สถิติชั้นสูงในการวิจัย หากเป็นงานวิจัยด้านการศึกษาหรือสหวิทยาการเชิงการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Age not over :
  50
 • Qualifications :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง           :  

  1.คุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา8(10) และมาตรา13(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551

  2. อายุไม่เกิน 50 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการศึกษา หรือสังคมศาสตร์ที่เน้นด้านการบริหารการศึกษา การศึกษาทั่วไป การเรียนรู้แบบบูรณาการ สหวิทยาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์งานวิจัยที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์สถิติชั้นสูงในการวิจัย หากเป็นงานวิจัยด้านการศึกษาหรือสหวิทยาการเชิงการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  4. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                   5.  มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ในระดับดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

                      - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                      - TOEFL IBT (Intemet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

                      - TOEFL – ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

                      - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                      - MU GRAD Test ไม่ตำกว่า 80 คะแนน

 • Description :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน   32,450 บาท

  สวัสดิการ ประกันสังคม

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :