Job Description

 • Job Position :
  General Administration Officer
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  Temporary worker(University Income)
 • Fuclty :
  Faculty of Dentistry
 • Work location :
  ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
 • Application Opening Date :
  4 August 2020
 • Application Closing Date :
  31 August 2020
 • Application for test :
  16 October 2020
 • Date of report for Duty :
  15 October 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  -
 • Qualifications :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

 • Description :

  1. งานด้านธุรการและสารบรรณ เช่น การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบ MU-SIS ร่างหนังสือทางราชการ

  2. งานด้านการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

  3. งานด้านการเงินของภาควิชา เช่น จัดทำบัญชีรายจ่ายของภาควิชา จัดทำการเบิกจ่ายเงินค่าสอนของอาจารย์พิเศษ และการประชุมวิชาการของอาจารย์ภายในภาควิชา

  4. ดำเนินการจัดซื้อ เบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ของภาควิชาและหลักสูตร                                     

  5. งานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น จัดทำข้อสอบ เอกสารสำหรับการเรียนการสอน เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์  และนักศึกษา การจัดทำแบบฟอร์มขอเชิญสอนอาจารย์พิเศษ เป็นต้น

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน 1 วัน

 • English test :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน                       15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • Remark :
  เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • More info :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download