Job Description

 • Job Position :
  General Administration Officer (สมัครสอบขึ้นทะเบียน)
 • Quantity :
  30 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Work location :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
 • Application Opening Date :
  11 August 2020
 • Application Closing Date :
  11 September 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  4. มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

 • Description :

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (10 อัตรา)
  1. งานด้านธุรการและเลขานุการ ร่าง-พิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
  2. งานด้านทรัพยากรบุคคล จัดทำข้อมูล ภาระงาน ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคณะฯ 
  3. งานด้านพัสดุ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบปริมาณคงเหลือ/ความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน วางแผนงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
  4. งานด้านการเงิน งบประมาณ และนโยบายและแผน ดำเนินการขออนุมัติงบเงินอุดหนุนจัดสรรจากคณะฯ ได้แก่ งบพัฒนาคุณภาพ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ การสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงาน
  5. งานด้านสื่อสารองค์กร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  6. งานด้านสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล รายงานผลทางสถิติ 
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (10 อัตรา)
  1. งานด้านบริการ จัดการข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ วัดผล และประมวลผลข้อมูล
  2. งานด้านการศึกษา การประสานงานรายวิชา จัดทำหลักสูตร จัดเตรียมการเรียนการสอน จัดประชุมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  3. งานด้านสารสนเทศ การจัดทำ website 
  4. ด้านการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาต่างๆ ที่คณะฯกำหนด
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (10 อัตรา)
  1. ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, วิธีคัดเลือก และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
  2. ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคุมและดูแลงานบริหารสัญญาทุกประเภท 
  3. แก้ไขสัญญา/ใบสั่ง/ใบตรวจรับ 
  4. จัดทำเอกสารวางเบิก-จ่ายเงินค่าพัสดุ 
  5. ขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา 
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  สอบปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งขุคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-4198864
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :