Job Description

 • Job Position :
  Scientist (ด้านงานวิจัย สนับสนุนงานการเรียนการสอน)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Government Budget)
 • Fuclty :
  Faculty of Science
 • Work location :
  ภาควิชาสรีรวิทยา
 • Application Opening Date :
  24 August 2020
 • Application Closing Date :
  11 September 2020
 • Application for test :
  18 September 2020
 • Date of report for Duty :
  1 October 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Master of Arts
 • Work Experience :
  -
 • Qualifications :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เคมี , ชีวเคมี, วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล , เภสัชวิทยา , สรีรวิทยา , พิษวิทยา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 ,  ใบ สด.8)
  3. มีทักษะด้านการเขียนบทความและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ , การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ , ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , GraphPad Prism เป็นต้น
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • Description :
  1. ด้านการวิจัย เช่น สืบค้นข้อมูลการวิจัยและศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง , รับผิดชอบในโครงการวิจัย , การวิเคราะห์ข้อมูล , แปลผลและสรุปผลการวิจัย , จัดเตรียมรายงานการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
  2. สนับสนุนงานการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาฯ รวมทั้งสามารถให้ความรู้ , ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูล หรือให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาหรือผู้ร่วมงานที่สนใจได้
  3. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ
 • Select process :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ

  1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  2. สอบสัมภาษณ์ หากมีประสบการณ์ในเทคนิคและการใช้เครื่องมือด้านชีววิทยาโมเลกุลและเครื่องมือวัดสารรังสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สอบภาคปฏิบัติเป็นเวลา 3 วัน (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ)
 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • Remark :
  ผู้ที่สมัครงานออนไลน์ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • More info :
  022015026 , 022015610
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download