Job Description

 • Job Position :
  General Administration Officer (บริหารจัดการพัสดุ)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Work location :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • Application Opening Date :
  3 September 2020
 • Application Closing Date :
  16 September 2020
 • Application for test :
  2 October 2020
 • Date of report for Duty :
  9 October 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  หากมีประสบการด้านการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

 • Description :

  1. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ
  2. ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นำส่ง จัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อว่างจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ
  3. ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ในด้านพัสดุของภาควิชา

 • Select process :

  สอบปฏิบัติ : ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-4198864
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :
  Announcement