Job Description

 • Job Position :
  Educator (ด้านบริหารจัดการศึกษาดิจิทัล)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Work location :
  หน่วยบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • Application Opening Date :
  21 September 2020
 • Application Closing Date :
  11 October 2020
 • Application for test :
  19 October 2020
 • Date of report for Duty :
  20 October 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  -
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยไม่จำกัดเพศ
  (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)

  2. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และ/หรือด้านการตลาด

  3. มีความรู้พื้นฐานด้านการผลิต ออกแบบ และตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย หรือโปรแกรมกราฟิกสำหรับตกแต่งภาพและออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์

  4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  5. มีทัศนคติในการทำงานแบบเชิงรุก

  6. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC และ/หรือ การตลาดดิจิทัลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Description :
  1. ประสานงานและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนและผู้ผลิตสื่อ  รวมถึงให้คำแนะนำการจัดทำสื่อการสอน Online
  2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระดับหลังปริญญา ทาง Social Media รวมถึงใช้เครื่องมือสถิติทาง Digital ต่าง ๆ เช่น Google analytic หรือ Facebook  มารวบรวมเป็นสถิติและคิดวิเคราะห์
  3. บริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชากลางของหน่วยบัณฑิตศึกษาโดยระบบ Zoom และ/หรือ WebEx ร่วมกับการใช้ Massive open online course - MOOC
  4. บริหารจัดการงานประชุมและการเรียนการสอนในรายวิชากลางของหน่วยบัณฑิตศึกษาโดยระบบ Zoom และ/หรือ WebEx
  5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Select process :

  สอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์), สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  450
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  1. ปริญญาตรี เงินเดือน 20,090 บาท

  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

  5. การตรวจสุขภาพประจำปี

  6. ค่าทำงานล่วงเวลา

  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม

  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช

  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร

  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช

  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ

  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด

  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า

  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ

  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • Remark :
  สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยสอบปฏิบัติเวลา 9.00-12.00น. และสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00-15.00น.
 • More info :
  02-419-6405-6
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :
  Announcement