Job Description

 • Job Position :
  Nutritionist (-)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Golden Jubilee Medical Center
 • Work location :
  งานโภชนาการ
 • Application Opening Date :
  30 September 2020
 • Application Closing Date :
  9 October 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  26 November 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  -
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา, คหกรรมศาสตร์-กำหนดอาหารและโภชนบำบัด คหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔. มีประสบการณ์ทำงานด้านโภชนาการ-โภชนบำบัดในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชัวโมง หรือสอบผ่านการรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (ต้องมีหนังสือรับรอง)

  ๕. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอินเตอร์เน็ต

  ๖. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน มีพฤติกรรมบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  ๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  ๘. สามารถปฏิบัติงานเข้าเวรในวันธรรมดาและวันหยุดราชการได้

 • Description :

   

  ๑.  ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยรวมทั้งร่วมกับแพทย์ในการวางแผนให้การดูแลด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย

  ๒.  ติดต่อประสานงานกับแพทย์ในการติดตามประเมินผลการบริโภคอาหารของผู้ป่วย และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

  ๓. จัดทำรายการอาหารที่ต้องผลิตและบริการแก่ผู้ป่วย เด็กห้องบริบาลเด็กก่อนวัยเรียน

  เจ้าหน้าที่เวรดึก และจัดเลี้ยง พร้อมทั้งกำหนดปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการแต่ละวัน เพื่อสั่งซื้อและควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ

  ๔.  คำนวณและกำหนดปริมาณอาหาร เพื่อให้ได้คุณค่าอาหารตรงตามแผนการรักษาของแพทย์

  ๕.  ควบคุมการเตรียม การชั่ง ตวงและการผลิตอาหารของผู้ป่วยให้เป็นไปตามรายการอาหาร

  ๖. ควบคุมการจัดอาหาร เพื่อนำส่งผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ให้ครบและถูกต้อง

  ๗. ควบคุมการจัดเก็บอาหารสด อาหารแห้งให้สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล

  ๘.  ควบคุมการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบและป้องกันการสูญหาย

  ๙.  สอนและเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดรวมทั้งจัดทำเอกสาร และสื่อการสอนต่างๆ

  ๑o. ควบคุมการล้าง การทำความสะอาดทั้งภาชนะ อุปกรณ์ และสถานที่

  ๑๑. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ และติดตามประเมินผล เพื่อประกอบการพัฒนางาน

   ๑๒.รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๑๓.ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีของงาน

  ๑๔.ติดตามประเมินผลงานและเสนอปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานที่รับผิดชอบ

  ๑๕.ร่วมจัดทำเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบสำหรับบุคลากรทุกระดับเพื่อใช้อ้างอิง

  ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • Select process :

   

  ๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • Remark :
  -
 • More info :
  028496600 ต่อ 4333
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :
  Announcement