Job Description

 • Job Position :
  Audio-Visual Technical Officer (สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Mahidol University Library and Knowledge Center
 • Work location :
  ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 • Application Opening Date :
  14 October 2020
 • Application Closing Date :
  30 October 2020
 • Application for test :
  7 December 2020
 • Date of report for Duty :
  9 December 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  0-1
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  ๑. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางครุศาสตร์เทคโนโลยีหรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนาหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

  ๓. มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่     

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๖. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS หรืออื่นๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒  ปี

 • Description :

  ๑. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความเหมาะสม

  ๒.เขียน เรียบเรียง คำบรรยายแผนภูมิ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

  ๓. ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔. ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการใช้ บำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

  ๖. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา*เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ*ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  - คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐   บาท

 • Remark :
  -
 • More info :
  028002680 ต่อ 4255
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :
  Announcement