Job Description

 • Job Position :
  Registered Nurse
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
 • Work location :
  งานบริหารการรักษาพยาบาล หน่วยประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย
 • Application Opening Date :
  20 October 2020
 • Application Closing Date :
  31 December 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  

  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ  

  3. มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี  

  4. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี

 • Description :

  1. ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงการนัดหมาย และให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้มาติดต่อ  

  2. ประสานงานสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดีและรักษาที่โรงพยาบาลอื่น รวมทั้งประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อเคลื่อนย้าย และแจ้งโรงพยาบาลตามบัตร 

  3. ลงทะเบียนผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงกรณีสถานพยาบาลอื่นส่งมาเจาะ Lab หรือส่งมาตรวจ Lab กับหน่วยพยาธิวิทยา  

  4. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ  

  5. รับเรื่องผู้ป่วยกรณีขอประวัติการรักษากรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

  6. ตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายตรวจผู้ป่วยนอกจากสถานพยาบาลอื่นที่ส่งมาทาง E-mail

  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • Select process :

  1. สอบสัมภาษณ์

  2. สอบปฏบัติ 3 วัน 

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน  20,090  บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 1,500 บาท

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี  (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสี
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • Remark :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • More info :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • Relevant Document :
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :