Job Description

 • Job Position :
  Plan and Policy Analyst
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  College of Religious Studies
 • Work location :
  สำนักงานคณบดี
 • Application Opening Date :
  22 October 2020
 • Application Closing Date :
  29 October 2020
 • Application for test :
  9 November 2020
 • Date of report for Duty :
  4 November 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Age not over :
  55
 • Qualifications :
  1. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านการรัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การศึกษา/สังคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์  บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่กรรมการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องหรือสามารถปฏิบัติงานได้
  3. มีความสามารถในการจัดทำแผนกลยุทธ์และการวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนด รวมทั้งสามารถติดตามกำหนดเป้าหมายตามระยะเวลาที่ดำเนินการ
  4. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการวางแผนงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office (Word,Excel,PowerPoint)
  6. มีความสามารถจัดระบบข้อมูลการสืบค้นข้อมูลติดตามและจัดทำข้อมูลสรุปและรายงานผล
  7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551และกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
  9. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  10. มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีทักษะในการสื่อสาร   สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  11. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  12. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • Description :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน ประมวลผล รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายของวิทยาลัยศาสนศึกษา
  3. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณหรือกิจกรรมและจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
  4. รวบรวมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี
  5. วิเคราะห์คุณภาพตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อนำเสนอแนวทางปรับปรุงให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติของส่วนงานและบุคลากร
  6. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • Select process :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติการทำงาน
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์
  4. มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด
 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :
  • คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน      23,440  บาท 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน      20,090  บาท 

  (ค่าประสบการณ์หากมีประวัติการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 • Remark :
  -
 • More info :
  028002361
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :
  Announcement