Job Description

 • Job Position :
  Senior Researcher
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Sireeruckhachati Nature Learning Park
 • Work location :
  ศาลายา
 • Application Opening Date :
  26 October 2020
 • Application Closing Date :
  10 December 2020 ( Extension of application 1 times )
 • Application for test :
  18 January 2021
 • Date of report for Duty :
  18 January 2021
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  ตามเอกสารแนบ
 • Age not over :
  40
 • Qualifications :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาอนุกรมวิธานพืช พฤกษศาสตร์  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะ ว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)
  3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ :

  1. มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำการวิจัยอย่างเพียงพอ  และมีความรู้  ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย รวมถึงทักษะในการเขียนโครงการวิจัย บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ และการนำเสนอผลงานต่างๆ
  2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เพื่อใช้ในการสื่อสารในการสอนหรือบรรยายข้อมูลทางวิชาการ และสามารถออกสื่อทั้งในรูปแบบออนไลน์ โทรทัศน์หรืออื่นๆได้
  3. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความคิดเห็น และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้
  6. มีจิตอาสา ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                       IELTS (Academic Module)          คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๖          คะแนน หรือ

                       TOEFL IBT                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๗๙        คะแนน หรือ

                       TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๕๕๐     คะแนน หรือ

                       TOEFL CBT                               คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๒๑๓     คะแนน หรือ

                       MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า              ๘๐        คะแนน

 • Description :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. ปฏิบัติงานวิจัยในฐานะผู้วิจัยหลัก (Principal Investigator) สามารถขอทุนวิจัย ทำการวิจัยซึ่งมีลักษณะเป็นการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิดมโนทัศน์ และวิธีที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ (Q1) โดยทำการวิจัยพืชสมุนไพรในด้านอนุกรมวิธาน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดทำฐานข้อมูล DNA barcoding เพื่อการอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน
  2. ปฏิบัติงานตรวจสอบอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ โดยเป็นนักวิจัยของศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ (Reference Center of Medicinal Plants and Crude Drugs)
  3. ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการควบคุมวิทยานิพนธ์
  4. พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
  5. จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ หรือหลักสูตรการศึกษาของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Select process :
  1. การสอบข้อเขียน
  2. ผู้สมัครต้องส่งโครงร่างวิจัย (Research proposal) ที่จะทำวิจัยที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขนาดความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 มาประกอบการพิจารณาพร้อมใบสมัคร
  3. การสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครต้องเตรียมนำเสนอโครงร่างวิจัย (Research proposal) คนละ ๑๐ นาที
 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน ๓๒,๔๕๐ บาท

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-441-5272-4 ต่อ 4921 ในวันและเวลาราชการ
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download