Job Description

 • Job Position :
  Quality Development Technical Officer (คุณวุฒิปริญญาตรี-โท)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Work location :
  หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
 • Application Opening Date :
  4 November 2020
 • Application Closing Date :
  18 November 2020
 • Application for test :
  16 December 2020
 • Date of report for Duty :
  5 January 2021
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts or above
 • Work Experience :
  หากมีประสบการณ์ ด้านงานพัฒนาคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

 • Description :

  1. งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริการผู้ปวย พัฒนาและเชื่อมโยงสารสนเทศในการให้บริการผู้ป่วย (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligent) รวมทั้งสามารถรายงานผลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องได้
  2. ด้านการออกแบบกระบวนการและพัฒนานวัตกรรมบริการ จัดทำโครงการ โดยสามารถวางแผน ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมบริการต้นแบบระบบบริการแก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการติดตาม สนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบการทำงาน และสรุปผลการดำเนินการของโครงการ
  3. งานด้านสื่อสารองค์กร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท, เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-4198864
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :
  Announcement