Job Description

 • Job Position :
  Supply Analyst (หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  Temporary worker(University Income)
 • Fuclty :
  Faculty of Science
 • Work location :
  หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • Application Opening Date :
  25 November 2020
 • Application Closing Date :
  15 December 2020
 • Application for test :
  21 December 2020
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  ประสบการณ์การทำงานภาครัฐ
 • Age not over :
  45
 • Qualifications :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันสมัคร หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติอื่นๆ

  1. มีความรู้ความสามารถในงานด้านพัสดุอย่างดี และโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบัญชี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  4. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
  7. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  8. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอม ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น
 • Description :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. จัดทำเรื่องการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ
  2. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมวัสดุ
  3. รายงานแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. จัดทำการเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ
  5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ
  6. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ
  7. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้แก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ
  8. ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ฯ
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • Select process :

  หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • English test :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน   22,000 บาท

 • Remark :
  ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • More info :
  0-2201-5094
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :