Job Description

 • Job Position :
  Instructor
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Research Institute for Languages and Cultures of Asia
 • Work location :
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
 • Application Opening Date :
  18 November 2021
 • Application Closing Date :
  12 July 2022 ( Extension of application 3 times )
 • Application for test :
  19 August 2022
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor's Degrees
 • Work Experience :
  มีประสบการณ์วิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วัฒนธรรมและสุขภาวะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะสุข หรือสุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสุขภาพ มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา / Experience in teaching at a higher education level is preferred.
 • Age not over :
  45
 • Qualifications :

  คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (โดยจะต้องมีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แล้ว) ในสาขาใดก็ได้แต่ต้องมีประสบการณ์วิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วัฒนธรรมและสุขภาวะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสุขภาพ

  ๒. ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีเอกสารดุษฎีนิพนธ์แนบมาด้วย พร้อมทั้งจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ว่าได้สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แล้ว หรือกำลังจะสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และต้องบรรจุในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ และต้องปรับเป็นอาจารย์ภายในระยะเวลา ๑ ปี

  ๓. หากเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า
  ๖ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดัง กล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  กรณี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนก็ได้ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จะไม่แนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวก็ได้

  ๕. หากมีทักษะการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง หรือการวิจัยระยะยาว (longitudinal study) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๖. ระบุเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และโปรดให้ข้อมูลความร่วมมือที่ทำร่วมกัน (อาทิ โครงการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิชาการ พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)

  ๗. มีประสบการณ์การทำวิจัย/ มีผลงานวิจัย หรืออยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการวิจัย  หากทำวิจัยหรือวางแผนจะทำวิจัยด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นหรือผู้สูงอายุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๘. มีผลงานตีพิมพ์ในรูปบทความวิชาการ หนังสือ หรืออื่นๆ (หากมีผลงานตีพิมพ์บนฐานข้อมูลสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ๙. มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา

  ๑๐. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการวิจัยในระดับดีมาก

  ๑๑. หากมีความรู้ภาษาอาเซียนหรือภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๑๒. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

   

  General Qualifications

  1. No gender restriction, age not over 45 years on the date of application (male applicants must be exempted from Thai military service)
  2. Must not have committed any offence punishable with imprisonment

  Required Qualifications

  1. PhD in any field (must have passed the defense exam), however the applicant must have research experience in cultural studies, culture for sustainable development, culture and health in the field of public health, or in a field related to culture of health.
  2. In case that the applicant has yet to have their Ph.D. conferred, their dissertation document must be attached together with a reference letter from the dissertation advisor confirming that the applicants has passed the dissertation defense exam or is about to take the dissertation defense exam. If such applicant is successful, they will be hired as an assistant lecturer and must be promoted to lecturer within 1 year.
  3. Applicants who have held an academic position of assistant professor and above will be given greater consideration.
  4. A good command of English is essential, evidence of which includes the following; with an overall score of IELTS (Academic Module) not less than 6/ TOEFL IBT (Internet Based) total score not less than 79/ TOEFL- ITP total score not less than 550/ TOEFL- CBT total score of not less than 213/ MU GRAD Test with a total score of not less than 80, The results must be from not earlier than 2 years prior to the date of application, else the application will not considered.

  In the case where an applicant with Ph.D. obtained English language test results before undertaking their Ph.D. Studies, and their results successfully met to the specified criteria set above, the applicants can attach those results of the English language test used for their Ph.D. study. Applicants who graduated from a course taught in English (International Program) or graduated from a country where English is the official language, are exempt from providing an English language result.

  1. Applicants who have quantitative research skills, advanced statistical analysis or long-term research (longitudinal study) experience will be highly considered.
  2. Applicants should identify academic networks, both domestic and international to which they belong and provide information on joint collaborations they have been part of (e.g. research projects, published academic works together, with evidence.
  3. Applicants with research experience/ research product/ or in the process of developing a research project (if there is a research plan) on cultural diversity and well-being among migrants and the elderly, will be given preference.
  4. Applicants who have published works in the form of academic articles, books and others will be given preference.
  5. Experience in teaching at a higher education level is preferred.
  6. Knowledge of Thai and English for communication and research at a very high level is preferred.
  7. Applicants with knowledge of ASEAN languages or other languages will be highly considered.
  8. Applicants must not be subject to conditions applied by any scholarship program.
 • Description :

  หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องข้างต้น

  Responsibilities : To carry out research, teaching and the mentoring to students, as well as academic services in the relevant cultural field, especially in the above related disciplines

 • Select process :

  การคัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ เพื่อสอบนำเสนอผลงาน นำเสนอแผนการสอน และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  ๑. ให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงร่างงานวิจัย

  ๒. ให้ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา/ หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอนจำนวน ๑๕ ครั้ง) รายวิชาที่ผู้สมัครสามารถจัดทำแผนการสอน มีดังนี้

   

  รายวิชาที่ ๑

  วภวธ ๕๑๐ แนวคิดหลักทางวัฒนธรรมศึกษา                                                                 ๓(๓-๐-๖)

  LCCS 510 Principle Concepts in Cultural Studies

             ภาพรวมและความหลากหลายของแนวทางการศึกษาและนิยามวัฒนธรรม คุณค่า และการจัดประเภทวัฒนธรรม วัฒนธรรมประจำชาติ รสนิยมและชนชั้น วัฒนธรรมในวิถีชีวิตประจำวัน การประยุกต์วัฒนธรรมศึกษาผ่านมุมมองยุคหลังอาณานิคมนิยม ความเป็นการเมืองของอัตลักษณ์และเพศสภาพ การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มคน มานุษยวิทยากับการพัฒนา วัฒนธรรมกับสุขภาพ วัฒนธรรมกับดนตรี การเขียนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแบบวงศาวิทยา วาทกรรมและการสร้างข้อเท็จจริงผ่านสื่อ ปรากฏการณ์นิยมและความเป็นตัวตนยุคหลังสมัยใหม่ ปรากฏ การณ์นิยมกับพื้นที่จัดแสดงและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมสมัยใหม่

             The development and diversity of approaches and definitions of cultures, values and the categorization of cultures, national culture, taste and class, culture as everyday life. Cultural Studies through the lens of post-colonialism, identity and gender politics, ethnic identities, anthropology and development, health culture, music and culture, cultural history through genealogy, discourse, truth construction through media. Phenomenology and self in the post-modern era, phenomenology and exhibition space and participatory cultures

   

  รายวิชาที่ ๒

  วภวธ ๕๑๕ ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมศึกษา                                                                   ๓(๓-๐-๖)

  LCCS 515 Practices in Cultural Studies

              ปรัชญาและกระบวนทัศนหลักในการวิจัย แนวทางการวิจัย ธรรมชาติของความรู้จากวิธีการวิจัยที่หลาก หลาย องค์ประกอบของโครงร่างวิจัย การตั้งโจทย์วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดขอบเขตและข้อจำกัดในการวิจัย การวางแผนการวิจัย จริยธรรมในการทำงานวิจัย

              Philosophy and paradigms in conducting research, different stands of research, different forms of knowledge derived from different methods, the structure of a research proposal, literature review, setting the scope of research and recognizing limitations, research planning, ethics in conducting research

   

  รายวิชาที่ ๓

  *วภวศ ๕๓๑    ข้อถกเถียงด้านวัฒนธรรมในบริบทหลังอาณานิคมและการข้ามชาติ                 ๓ (๓-๐-๖)

  LCCU 531      Cultural Debates in the Context of Post-colonialism and Transnationalism

              ข้อถกเถียงประเด็นทางวัฒนธรรมในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับมิติของ การเมือง การข้ามท้องถิ่นชาติ และการข้ามชาติในบริบทภูมิภาคอาเซียนช่วงยุคหลังอาณานิคมและโลกาภิวัตน์วิเคราะห์ประเด็นผู้คนกับความทรงจำทางวัฒนธรรม นโยบายวัฒนธรรมข้ามชาติและความท้าทายของการข้ามชาติ เครือข่ายและการสื่อสารทางวัฒนธรรมกับกระแสสื่อข้ามชาติ บทบาทของวัฒนธรรมในฐานะเครื่องมือการข้ามชาติ

              Debates on every cultural aspect relate to politics, translocation, national and transnational paradigm in post-colonialism and globalization of ASEAN; people and cultural memories analysis, transnational cultural policies and challenges of transnational; network and cultural communication with transnational media flow; roles of culture as a transnational actor

   

  รายวิชาที่ ๔

  วภวศ ๕๓๒      ระบบนิเวศวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์วัฒนธรรม                                   ๓(๓-๐-๖)

  LCCU 532      Cultural Ecology and Cultural Geography

                 วัฒนธรรมในฐานะองค์ประกอบที่มีพลวัตในระบบนิเวศ แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวัฒนธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ แนวคิดภูมิศาสตร์วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และวิถีทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน เทคโนโลยีกับการผลิตโครงสร้างสังคมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และอมนุษย์ แนวคิดแอนโทรโปซีนและการปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศใหม่

                 The role of culture as mobility within human ecology; concept of cultural ecology and its system changes in different periods; cultural geography concept, environment and its impact on human’s living and cultural way of life of different groups; technology and the construction of social structure, relation between human and non-human; Adaptation to new ecology, Anthropocene concept and adaptation to new ecology

  รายวิชาที่ ๕

  *วภวศ ๕๓๓    ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการย้ายถิ่น                                                  (๓-๐-๖)

  LCCU 533      Cultural Diversity and Migration

                  ความซับซ้อนและหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดจากจากการย้ายถิ่น พลัดถิ่น และการเคลื่อนย้ายข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียแนวคิดและปัจจัยเรื่องพื้นที่อายุความรุนแรง การเผชิญหน้า การถูกกีดกัน ขับไล่ เพื่อเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สมรรถนะทางวัฒนธรรม การต่อรองและปรับตัวเพื่อธำรงอัตลักษณ์และการแสดงตัวตน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคม  การอยู่ร่วมกันของผู้ย้ายถิ่นและเจ้าบ้าน นโยบายภาครัฐและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ การจัดการภาวะวิกฤตที่เหมาะสมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

                  Cultural diversity and complexity relate to migration and diaspora in Asian context, spatial concepts and factors behind age, cultural violence, confrontation, deprivation and exclusion to understand cultural diversity, cultural competence, negotiation and adaptation to a new culture for identity maintenance and cultural expressions, sense of belonging and social inclusion, co-existence of migrants and hosts, state policy and the management of cultural diversity and ethnicity, crisis management according to multiculturalism

   

  รายวิชาที่ ๖

  วภวศ ๕๓๔   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย    ๓ (๓-๐-๖)

  LCCU 534    History, Culture and International Relations in Asia

                  นโยบายด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน การขับเคลื่อนด้านการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชีย ความลื่นไหลของมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ จินตกรรมอาเซียนผ่านวรรณกรรม ภาพยนต์ ดนตรี ศิลปะและการแสดง พิพิธภัณฑ์ และการท่องเที่ยว การรวมกลุ่มความร่วมมือของประเทศในเอเชียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                  International relations policies relate to ASEAN countries from the past to present; cultural and political movements in Asian countries, fluidity of cultural heritage, religion, beliefs, ASEAN imaginaries through literature, cinema, music, art and performance, museums and tourism, cooperation among Asian countries for sustainable development

   

  รายวิชาที่ ๗

  *วภวศ๕๕๓      การเกิด - แก่ - เจ็บ – ตายในบริบทสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย                             (๓-๐-๖)

  LCCU 553      Birth, Ageing, Illness and Death in Contemporary Socio-cultural Contexts

                 การเปลี่ยนแปลงความหมายและข้อถกเถียงทางสังคมวัฒนธรรมในประเด็บเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเทคโนโลยีกับศีลธรรมในการเลือกเพศบุตร การรับจ้างตั้งครรภ์ สิทธิการทำแท้ง วัฒนธรรมการใช้ชีวิตคนเดียวและการแต่งงานที่ไม่ต้องการมีบุตรการเปลี่ยนแปลงความหมายของการแก่ การศึกษาสังคมผู้สูงอายุในมิติทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมการใช้อาหารเสริมและศักยภาพความงามเพื่อการชะลอวัยการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อการต่อรองภาวะการเจ็บป่วย การตายและสิทธิในการเลือกจบชีวิต มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการจัดการศพและการไว้อาลัย

                  Socio-cultural repositioning and debates on issues relate to the cycle of life; birth, ageing, illness and death; technology in sex selection for the offspring and its morality, surrogacy, abortion rights, solo culture and child-free marriage; cultural perspectives on ageing society, the definition change of ageing, culture in using food supplements and cosmetic surgery for anti-aging; movements of illness negotiation; death and the right to choose death, socio-cultural context of funerals and mourning practices

   

  รายวิชาที่ ๘

  *วภวศ๕๕๔      เทคโนโลยีและการเมืองเกี่ยวกับร่างกาย                                                  (๓-๐-๖)

  LCCU 554      Technology and BodyPolitics

                 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับร่างกายในมิติสังคมวัฒนธรรมตามแต่ละยุคสมัย ประกอบไปด้วยแนวคิดเรื่องหุ่นยนต์ชีวภาพ นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการและวัดศักยภาพร่างกายการจัดการสุขภาพ และอุตสาหกรรมความงาม ภาวะทางสังคมการเมืองกับนโยบายการจัดการร่างกาย ประกันสุขภาพ และโรคระบาด ในระดับของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมิติวัฒนธรรมและร่างกาย

                 Concepts of an interrelation between human and technologies based on socio-cultural dimensions in different periods including cyborg concept; innovation in health management; body trackingand beauty industry;socio-political within pandemic, health insurance and health policies at both the state and corporate level in the aspects of socio-cultural.

   

  ๓. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์

  Selection Criteria

  Selection Process: Consideration of the preliminary qualifications by the committee. Applicants are required to present their work and lesson plan, and be interviewed by the committee. Details are as follows:

  1. Applicants present their research or research projects.

  2. Applicants present a lesson plan (course syllabus) for 1 subject, specifying the content/topic of each lesson - materials for students, evaluation of learning outcomes (one lesson plan consists of 15 classes)

   Details of courses for teaching plan are as follows:

   

  LCCS 510 Principle Concepts in Cultural Studies

  The development and diversity of approaches and definitions of cultures, values and the categorization of cultures, national culture, taste and class, culture as everyday life. Cultural Studies through the lens of post-colonialism, identity and gender politics, ethnic identities, anthropology and development, health culture, music and culture, cultural history through genealogy, discourse, truth construction through media. Phenomenology and self in the postmodern era, phenomenology and exhibition space and participatory cultures

   

  LCCS 515Practices in Cultural Studies

  Philosophy and paradigms in conducting research, different stands of research, different forms of knowledge derived from different methods, the structure of a research proposal, literature review, setting the scope of research and recognizing limitations, research planning, ethics in conducting research

   

  LCCU 531 Cultural Debates in the Context of Post-colonialism and Transnationalism

  Debates on every cultural aspect relate to politics, translocation, national and transnational paradigm in post-colonialism and globalization of ASEAN; people and cultural memories analysis, transnational cultural policies and challenges of transnational; network and cultural communication

  with transnational media flow; roles of culture as a transnational actor. The role of culture as mobility within human ecology; concept of cultural ecology and its system changes in different periods; cultural geography concept, environment and its impact on human’s living and cultural way of life of different groups; technology and the construction of social structure, relation between human and non-human; Adaptation to new ecology, Anthropocene concept and adaptation to new ecology

   

  LCCU 533 Cultural Diversity and Migration

  Cultural diversity and complexity relate to migration and diaspora in Asian context, spatial concepts and factors behind age, cultural violence, confrontation, deprivation and exclusion to understand cultural diversity, cultural competence, negotiation and adaptation to a new culture for identity maintenance and cultural expressions, sense of belonging and social inclusion, co-existence of migrants and hosts, state policy and the management of cultural diversity and ethnicity, crisis management according to multiculturalism

   

  LCCU 534 History, Culture and International Relations in Asia

  International relations policies relate to ASEAN countries from the past to present; cultural and political movements in Asian countries, fluidity of cultural heritage, religion, beliefs, ASEAN imaginaries through literature, cinema, music, art and performance, museums and tourism, cooperation among Asian countries for sustainable development

   

  LCCU 553 Birth, Ageing, Illness and Death in Contemporary Socio-cultural Contexts

  Socio-cultural repositioning and debates on issues relate to the cycle of life; birth, ageing, illness and death; technology in sex selection for the offspring and its morality, surrogacy, abortion rights, solo culture and child-free marriage; cultural perspectives on ageing society, the definition change of ageing, culture in using food supplements and cosmetic surgery for anti-aging; movements of illness negotiation; death and the right to choose death, socio-cultural context of funerals and mourning practices

   

  LCCU 554 Technology and Body Politics

  Concepts of an interrelation between human and technologies based on socio-cultural dimensions in different periods including cyborg concept; innovation in health management; body tracking and beauty industry; socio-political within pandemic, health insurance and health policies at both the state and corporate level in the aspects of socio-cultural.

   

  3. Interview will be considering academic qualifications, ability to transfer knowledge and personality suitable for the position of professor

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  อัตราเงินเดือน  : ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท/ ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท

             ๒๗,๐๔๐ บาท (บวกเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

  การรักษาพยาบาล : สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัดิการต่างๆ : สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

  Salary and Benefits

  Salary rate: Lecturer position with Doctorate degree 32,450 THB. Assistant Lecturer with Master's degree 27,040 baht (professional experience directly related and regarded as beneficial to described tasks of the position can be taken into consideration for a higher rate within the salary range)

  Medical benefits: Social Security Fund/Compensation Fund/University Employee Fund

             Others benefits for staff at Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University

 • Remark :
  -
 • More info :
  028002308-14 / +6687-6778900
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :