Job Description

 • Job Position :
  Instructor
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Research Institute for Languages and Cultures of Asia
 • Work location :
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Application Opening Date :
  10 March 2022
 • Application Closing Date :
  4 November 2022 ( Extension of application 2 times )
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor's Degrees
 • Work Experience :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ฯพิเศษ
 • Age not over :
  45
 • Qualifications :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำ

  กว่า ๖ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  กรณี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผล

  คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนก็ได้  หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จะไม่แนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวก็ได้

  1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing)

  การรู้จำเสียงพูด (speech recognition) เครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ (automatic machine translation) เทคโนโลยีคลังข้อมูลภาษาและเสียง (language and speech corpus technology) หรือ ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (Artificial intelligence and machine learning)

  1. มีผลงานวิจัยหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล
  2. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการวิจัยในระดับดีมาก

  คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Desirable qualifications) :

  ๑. เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีภาษาในภูมิภาคเอเชีย นอกเหนือจากภาษาไทย

  ๒. มีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือมีประสบการณ์ในการขอสิทธิบัตร

  ๓. มีเครือข่ายทางวิชาการในต่างประเทศ

  ๔. มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed methods research)

  หมายเหตุ:           คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่ผู้สมัครจำเป็นต้องมีครบทุกข้อ แต่หากผู้สมัครมีคุณสมบัติดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  Qualifications

  General qualifications

  1. Applicant’s age is not over 45 by the application closure date (a Thai male applicant must have completed their military duties).

  2. Applicant has never been sentenced to imprisonment for a crime.

  Specific qualifications

  1. Applicant must hold a doctoral degree in computational linguistics, computer engineering, big data engineering, computer sciences, data sciences, or related fields.

  2. Applicant should have research experience in natural language processing, speech cognition, automatic machine translation, languages and speech corpus technology, or artificial intelligence and machine learning.

  3. Applicant with research outputs or experience in language technology with topics related to Asian languages other than Thai will be particularly noted.

  4. Applicant must have a good competence in English language skills, which can be declared through successful results in the following schemes:

  - IELTS (Academic module): 6.0 or higher

  - TOEFL IBT (Internet based): 79 or higher

  - TOEFL ITP: 550 or higher

  - TOEFL CBT: 213 or higher

  - MU GRAD Test: 80 or higher

                  Please note that the results declared must not be over 2 years from the application closure date. If proof of English language proficiency is not declared, the university will not consider the submitted application.

    Remark: If applicant has completed their doctoral studies or higher with proof of English language proficiency submitted when enrolling to the degree program, the same proof can be used for this application. If applicant has completed their doctoral studies in English in a country where English is an official language, declaring English language proficiency can be exempted.

  5. Applicant should have completed a research project, or currently develops research publication(s) for publication in the international database.

  6. Applicant should have an excellent communicative English skill for work and research. Applicant with competence in Thai will be particularly noted.

  7. Applicant with invention or innovation obtaining patents will be particularly noted.

  8. Applicant with a broad international academic network will be particularly noted.

 • Description :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การเรียนการสอน การให้คำแนะนำแก่นักศึกษาการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษา การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกับหลักสูตรอื่น ศูนย์ฯ และกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  Work description

  Duties in brief: Applicant is expected to conduct their tasks in research, teaching, consultation of linguistics and language technology for students and other academic services for public, preservation of arts and culture, collaboration with other degree programs, centers and research units, and other tasks appointed by the employer institute.

 • Select process :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก   

  การคัดเลือก : คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ สอบสอน นำเสนอผลงานวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  ๑. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา / หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอนจำนวน ๑๕ ครั้ง) รายวิชาที่ผู้สมัครสามารถจัดทำแผนการสอนมีดังนี้

  วภภษ    ๕๓๙     ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล                                                                 ๓ )๒-๒-๕)

  LCLG     539       Corpus Linguistics

  วภภษ    ๕๓๗     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักภาษาศาสตร์                          ๓ (๒-๒-๕)

  LCLG     537       Computer Programming for Linguists

  วภภษ    ๕๔๘     ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ                ๓ (๒-๒-๕)

  LCLG     548       Computational Linguistics and Natural Language Processing

  วภภษ    ๕๕๑     การบันทึกข้อมูลทางภาษาและคลังข้อมูลขนาดใหญ่                              ๓ (๒-๒-๕)

  LCLG    551       Documentary Linguistics and Big Data Warehousing

  ๒. ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ เช่น งานวิจัยที่เคยดำเนินการ โครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะดำเนินการ หรือวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ภายในเวลา ๒๐ นาที

  ๓. ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์

   

  Selection criteria

  Selection: Selection committee selects an applicant to be recruited as university employer. The committee considers applicants’ qualifications and selects qualified applicants to conduct teaching demonstration, academic presentation and interview, in the processes given below.

  1. Applicant presents a teaching plan of a linguistics course from the given list below. The teaching plan should include contents/topics of teaching for each lecture, reading list for each lecture, evaluation of teaching and learning. One course consists of 15 lectures.

  LCLG   539         Corpus Linguistics                                                                                           3 (2-2-5)

  LCLG   537         Computer Programming for Linguists                                                    3 (2-2-5)

  LCLG   548         Computational Linguistics and Natural Language Processing       3 (2-2-5)

  LCLG   551         Documentary Linguistics and Big Data Warehousing                       3 (2-2-5)

  2. Applicant makes a 20-minute presentation based on their previous research, prospective research or dissertation.

  3. Applicant is interviewed by the selection committee. The criteria concern academic qualifications, pedagogical skills, visions and personalities suitable for the lecturer position.

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท  (บวกเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

  การรักษาพยาบาล : สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ :  กองทุนประกันสังคม

   

  Renumeration and Benefits

  Salary rate: The rate for a doctoral degree holder is 32,450 baht. The successful applicant’s prior academic experience directly related to the position may enable a top-up to the base salary.

  Other:  Social security fund and health services for Mahidol University’s employees.

 • Remark :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • More info :
  028002308-14
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :