Job Description

 • Job Position :
  Instructor (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ )
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Research Institute for Languages and Cultures of Asia
 • Work location :
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
 • Application Opening Date :
  6 February 2023
 • Application Closing Date :
  20 October 2023 ( Extension of application 4 times )
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor's Degrees
 • Work Experience :
  ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 • Age not over :
  45
 • Qualifications :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

        คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาเอเชียตะวันออก

  (เน้นภาษาศาสตร์ภาษาจีน ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  1. มีความสนใจหรือความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านแบบลักษณ์ภาษาและวากยสัมพันธ์ภาษาเอเชียตะวันออก
  2. มีความสนใจหรือความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยภาษาในบริบทสังคมพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน ดังนี้

                          IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๖          คะแนน

                          TOEFL IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๗๙        คะแนน

                          TOEFL- ITP                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๕๕๐     คะแนน

                          TOEFL- CBT                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๒๑๓     คะแนน

                          MU GRAD TEST                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๘๐        คะแนน

                          MU GRAD PLUS                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๙๐        คะแนน

  เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  กรณีไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้แนบเอกสารตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือ
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินสองปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาจนถึงวันที่ปิดรับสมัครสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับตำแหน่งประเภทสนับสนุน คุณวุฒิปริญญาตรี

  ๕.  หากมีผลงานวิจัยหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๖.  หากมีความสนใจในการทำงานภาคสนามหรือทำงานร่วมกับชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๗.  มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการวิจัยในระดับดี

  ๘.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

 • Description :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การเรียนการสอน การให้คำแนะนำแก่นักศึกษาการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาและภาษาศาสตร์ รวมถึงการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก   

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อสอบนำเสนอผลงาน  สอบสอน สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

            ๑) จัดทำแผนการสอน (course syllabus) จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา /หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง

  เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน

  (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอนจำนวน ๑๕ ครั้ง)

            ๒)  สอบสอนประมาณ ๑๕ นาที โดยเลือกหัวข้อการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน (course syllabus) ตามรายวิชาที่ผู้สมัครสามารถจัดทำแผนการสอนในข้างต้น โดยรายวิชาที่ผู้สมัครสามารถจัดทำแผนการสอนและสอบสอนมีดังนี้

   

   

  วภภษ ๕๒๑

  แบบลักษณ์ภาษา

  ๓(๓-๐-๖)

   

  LCLG 521

  Language Typology

   

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบลักษณ์ภาษา  ประเภทของระบบไวยากรณ์  สากลลักษณ์ตามแนวภาษาศาสตร์และแบบลักษณ์เฉพาะของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิธีการเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง การจัดกลุ่มภาษาตามเกณฑ์ทางแบบลักษณ์ภาษา

  Concepts and theories in language typology; grammatical types and categories; linguistic universals and typological characteristics of languages in Southeast Asia; methods in data collection and sampling; language classification according to the language-typological criteria

   

   

  วภภษ ๕๕๖

  ภาษาศาสตร์ภาษาจีน

  ๓(๓-๐-๖)

   

  LCLG 556

  Chinese Linguistics

   

   

  ลักษณะโครงสร้างระบบการเขียน เสียง หน่วยคำ และวากยสัมพันธ์ของภาษาในตระกูลจีน โดยเน้นประเด็นการแปรทางโครงสร้างในภาษาจีนแมนดาริน จิ้น หวู ฮุย กั้น เซียง หมิ่น ฮากกา กวางตุ้ง และ ผิง ประวัติศาสตร์ การกระจายตัว และการสัมผัสภาษาของผู้พูดภาษาจีน

   

  Structure of writing, phonological, morphological and syntactic system of Chinese languages with the focus on structural variation across Mandarin, Jin, Wu, Hui, Gan, Xiang, Min, Hakka, Cantonese and Ping; history, geographical distribution and language contact of Chinese speakers

   

   

   

  วภภษ ๕๖๗

  ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี

  ๓(๓-๐-๖)

   

  LCLG 567

  Korean Linguistics

   

   

  ลักษณะโครงสร้างระบบการเขียน เสียง หน่วยคำ และวากยสัมพันธ์ของภาษาเกาหลีและภาษาเจจู ประวัติศาสตร์ การกระจายตัว และวิทยาภาษาถิ่นของภาษาเกาหลี ความสัมพันธ์และการสัมผัสภาษาระหว่างผู้พูดภาษาเกาหลี และภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

   

  Structure of writing, phonological, morphological and syntactic system of Korean and Jeju language; history, geographical distribution and dialectology of the Korean language; relationship and language contact between speakers of Korean and other languages in Northeast Asia

   

  วภภษ ๕๖๘

  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น

  ๓(๓-๐-๖)

  LCLG 568

  Japanese Linguistics

   

  ลักษณะโครงสร้างระบบการเขียน เสียง หน่วยคำ และวากยสัมพันธ์ของภาษาญี่ปุ่นและภาษาริวกิว ประวัติศาสตร์ การกระจายตัว และวิทยาภาษาถิ่นของภาษาญี่ปุ่น ความสัมพันธ์และการสัมผัสภาษาระหว่างผู้พูดภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

  Structure of writing, phonological, morphological and syntactic system of Japanese and Ryukyuan languages; history, geographical distribution and dialectology of the Japanese language; relationship and language contact between speakers of Japanese and other languages in Northeast Asia

             

  ๒. นำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะดำเนินการหรือกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

  ๓. นำเสนอแผนการทำงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรใน 5 ปีข้างหน้า

  ๔. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๔๑,๐๐๐ บาท  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

  กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

  สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

  โครงการสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจัดเพิ่มเติม

  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Remark :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • More info :
  028002308-14
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :