Job Description

 • Job Position :
  Plan and Policy Analyst
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  Temporary worker(University Income)
 • Fuclty :
  Faculty of Pharmacy
 • Work location :
  งานกลยุทธ์และแผน
 • Application Opening Date :
  11 April 2018
 • Application Closing Date :
  4 May 2018
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  1 ปี
 • Age not over :
  45
 • Qualifications :

  1. อายุระหว่าง 25-45 ปี 
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)  
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

 • Description :

  1. งานด้านประสานงานการติดตามรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดต่างๆ
  2. งานประสานงาน ติดตามข้อมูล การจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. ประสานงาน ติดตามด้านข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
  4. งานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • Select process :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • Salary :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :